รู้เงื่อนไขก่อนกู้สินเชื่อ ‘เสริมพลังฐานราก’ -สินเชื่อเงินกู้

รู้เงื่อนไขก่อนกู้สินเชื่อ ‘เสริมพลังฐานราก’ -สินเชื่อเงินกู้

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) คือ “สินเชื่อ” หรือ “เงินกู้” ที่เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ขอสินเชื่อในวงเงินสูงสุด (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

รายละ 50,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพทางการเงิน โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องทำความเข้าใจ ดังนี้คุณสมบัติผู้กู้ 1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี 2.เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน / ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี 3.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย 4.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ 5.ไม่เป็นลูกจ้าง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

หรือพนักงานของธนาคารออมสิน 6.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ 7.เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

จำนวนเงินให้กู้ : ทุกอาชีพให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนสูงสุดไม‹เกินรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้นั้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

(เงินต้นและดอกเบี้ย) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) 2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้คิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตาม 1. อีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ ด้านหลักประกันการกู้เงิน : ไม่มีหลักประกัน สำหรับค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ เอกสารประกอบการกู้ : บัตรประจำตัวประชาชน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

การสมัครขอสินเชื่อ : แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” และการแจ้งผลการพิจารณา ทางธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ผ่าน SMS และ Notification บน MyMo ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ภายใน 7 วัน ส่วนระยะเวลาดำเนินโครงการ ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับวิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่าน “MyMo” (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” Mobile Banking ของ “ธนาคารออมสิน” ทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1) เข้าแอพพลิเคชั่น “MyMo” เลือกเมนู (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

“สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” และกดปุ่มสมัคร 2) กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ 3) หน้าจอจะแสดง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

วงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ 4) หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจอ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

อ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน 5) กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.gsb.or.th/