เช็ค ‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษ -สินเชื่อเงินกู้

เช็ค ‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษ -สินเชื่อเงินกู้

‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษ คือใครบ้าง ลงทะเบียนถึงวันไหน เช็คก่อนรับเงิน 7,000 บาท “เราชนะกลุ่มพิเศษ” ได้รับการขยายระยะเวลาเปิดรับ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ครั้งที่ 3 แล้ว “เราชนะกลุ่มพิเศษ” คือใครบ้าง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ดังนี้ 1.ผู้สูงอายุ 2.ผู้พิการ 3.ทุพพลภาพ 4.ผู้ป่วยติดเตียง โดยประชาชนเหล่านั้น ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้อง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ได้รับความช่วยเหลือ “เราชนะกลุ่มพิเศษ” ลงทะเบียนถึงวันไหน หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ https://rights.เราชนะ.com/ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ และ ยื่นขอทบทวน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สิทธิเราชนะ https://appeal.เราชนะ.com กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทราบว่า ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.bangkokbiznews.com