‘เราชนะ’ วันนี้รับเงิน 7,000 – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘เราชนะ’ วันนี้รับเงิน 7,000 – (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่าน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31พฤษภาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทาง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เมษายน 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com