‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษรับเงิน 7000 – สินเชื่อเงินกู้

‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษรับเงิน 7000 – สินเชื่อเงินกู้

“เราชนะ” กลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ยืดเวลาลงทะเบียนถึง 9 เม.ย.64กระทรวงการคลัง ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เป็นพิเศษ จากเดิมสิ้นสุด 26 มี.ค.64 เป็นวันที่ 9 เม.ย.64วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

การคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายให้ขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้อง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

การความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564โฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โครงการเราชนะ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1.ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จำนวน 60,201 ล้านบาท 2.ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราชนะแล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้ง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 92,106 ล้านบาท 3.ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 8,409 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ใน “โครงการเราชนะ” แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 160,716 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

“ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ. -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thairath.co.th