สินเชื่อเงินกู้ ‘ประชาชนสุขใจ’

สินเชื่อเงินกู้ ‘ประชาชนสุขใจ’

สินเชื่อเงินกู้ประชาชนสุขใจ จาก ธนาคารออมสิน (GSB) ให้เงินทุนเพื่อไปเป็นทุนตั้งตัว สานฝันสำหรับทุกอาชีพให้เป็นจริงได้ไม่ยาก
ไม่ต้องมีรายได้ประจำก็กู้ได้ เพียงมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง เราก็พร้อมให้เงินไปลงทุนทำกิจการของคุณ วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี โดยใช้บรรษัทประกันสินเชื่อเงินกู้อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน รายละเอียดผลิตภัณฑ์
มีเงินทุนก็มีโอกาสในการสร้างอาชีพ แต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินทุนหรือทุนน้อย แต่มีฝัน สินเชื่อประชาชนสุขใจ จาก ธนาคารออมสิน (GSB)-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ให้เงินทุนเพื่อไปเป็นทุนตั้งตัว สานฝันสำหรับทุกอาชีพให้เป็นจริงได้ไม่ยาก ไม่ต้องมีรายได้ประจำก็กู้ได้ เพียงมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง
เราก็พร้อมให้เงินไปลงทุนทำกิจการของคุณ วงสินเชื่อเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี โดยใช้บรรษัทประกัน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อเงินกู้อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่อประชาชนสุขใจ เพียงนำเอกสารการสมัคร ไปสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประชาชนสุขใจ – ธนาคารออมสิน (GSB)สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB) ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จุดเด่น สินเชื่อเงินกู้ประชาชนสุขใจ : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กำหนดวงสินเชื่อเงินกู้ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี (ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย (ตามประกาศธนาคารออมสิน) วงเงินกู้ 10,000-200,000 บาท ระยะเวลาการกู้ 3-10 ปี (ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน)-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(ใช้บรรษัทประกันสินเชื่อเงินกู้อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน) เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ให้บริการ มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน และมีเอกสารหลักฐานรับรอง-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ว่าประกอบธุรกิจจริงจากธนาคารออมสิน อายุผู้สมัคร 20 ปีบริบูรณ์ รายได้ขั้นต่ำ ไม่ระบุ เอกสารทางด้านหลักประกัน หลักประกันสินเชื่อเงินกู้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่อเงินกู้อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ปีที่ 1 ลูกค้าได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 2 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญากู้เงิน ธนาคารออมสินจ่ายให้กับลูกค้า วิธีการสมัคร สามารถสมัคร “สินเชื่อประชาชนสุขใจ” ได้ที่ ธนาคารออมสิน (GSB) ทุกสาขา-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://moneyhub.in.th/personal-loan/ธนาคารออมสิน-gsb/gsb-happy-people-loan/