‘กรมการขนส่งทหารบก’ เปิดรับ 48 อัตรา (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘กรมการขนส่งทหารบก’ เปิดรับ 48 อัตรา (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ประจำปี 2564 กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
(อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 จํานวน 48 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 29 อัตรา (ชาย)-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

– พลขับ จำนวน 27 อัตรา – ผช. นายสิบยุทธการ จำนวน 1 อัตรา – ผช. หัวหน้ารถ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ช่างซ่อม จำนวน 11 อัตรา (ชาย) – ช่างซ่อม ฮ. จำนวน 2 อัตรา – ช่างซ่อมโครงสร้าง จำนวน 2 อัตรา – ช่างซ่อมเครื่องยนต์
เบนซิน จำนวน 3 อัตรา – ช่างยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา – ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

– เสมียน จำนวน 4 อัตรา – นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา – นายสิบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กลุ่มที่ 4 เสมียน จำนวน 1 อัตรา (หญิง) – เสมียน จำนวน 4 อัตรา การรับสมัครสอบ ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ
เวลา 08.30 – 16.00 ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คุณสมบัติ รับเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ รับสมัครผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
ยกเว้น ผู้สมัครในตำแหน่ง พลขับ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่สมัคร-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ประเภทชาย ต้องมีร่างการสมบูรณ์ดี จำแนกได้ ดังนี้ 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

2. ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.2543 ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี และไม่รับผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือก
ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณืดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.xn--12cr3ayd4cc5c1a6ccp8m.com/view/กรมการขนส่งทหารบก-เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ