‘ธกส.’ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน

‘ธกส.’ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยปล่อยสินเชื่อเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน พักหนี้ให้ 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ส่วนแบ่งค่างวดนั้น ผู้กู้สามารถแบ่งชำระได้ตามความสามารถ เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ยื่นสินเชื่อเงินกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย.64 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ไลน์ @BAAC Family และเว็บไซต์ www.baac.or.th ซึ่งก่อนหน้านี้
สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในภาพรวม ธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินสนับสนุนรวมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผ่านโครงการสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ มีระยะเวลาปลอดการชำระ 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน
และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน โดยขยายเวลาในการขอสินเชื่อเงินกู้ดังกล่าวได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และสนับสนุนสินเชื่อเงินกู้ใหม่เพื่อนำไปลงทุนและฟื้นฟูการผลิต ผ่านโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และสถาบันเกษตรกร อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท (ทั้งนี้คณะกรรมการธนาคารจะให้การอนุมัติสินเชื่อเงินกู้
ฉุกเฉินและสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำก่อนการเปิดให้บริการภายในเดือนมกราคม 2564) นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้เตรียมสินเชื่อ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ ประกอบด้วย สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อเงินกู้พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 3 เดือนแรก เดือนถัดไปดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 3 เดือนแรก เดือนถัดไปดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี สินเชื่อ SMEs อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/economics/news_6249398