ประกันภัยข้าวนาปี ‘ธกส.’-สินเชื่อเงินกู้

ประกันภัยข้าวนาปี ‘ธกส.’-สินเชื่อเงินกู้

เริ่มแล้ว สำหรับโครงการ “ประกันภัยข้าวนาปี” ปีการผลิต 2564 ที่เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โครงการดังกล่าวเพื่อสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกร และมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย
โดยวางเป้ากมายพื้นที่ประกันภัย รวม 46 ล้านไร่ ภายใต้วงเงิน 2,936 ล้านบาท ซึ่งโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แบ่งการรับประกันภัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนพื้นฐาน (Tier 1) และส่วนภาคสมัครใจ (Tier 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) สำหรับประกันพื้นฐาน หรือ Tier 1 นั้นกำหนดเบี้ยประกันสำหรับลูกค้าสินเชื่อเงินกู้ ธ.ก.ส. ราคา 96 บาท/ไร่
โดย ธ.ก.ส.อุดหนุนให้ 38 บาท/ไร่ รัฐบาลอุดหนุนให้อีก 58 บาท/ไร่ ขณะที่เกษตรกรทั่วไป แบ่งอัตราตามความเสี่ยงของพื้นที่-(จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยรัฐบาลอุดหนุนให้ 55 บาท/ไร่ ได้แก่ เสี่ยงต่ำ 55 บาท/ไร่ เสี่ยงปานกลาง 210 บาท/ไร่ เสี่ยงสูง 230 บาท/ไร่ ทั้งนี้ความคุ้มครอง-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อยู่ที่ 1,260 บาท/ไร่ สำหรับภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น
ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ช้างป่า หากเป็นกรณีภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด อยู่ที่ 630 บาท/ไร่ ประกันภาคสมัครใจ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(Tier 2) กำหนดเบี้ยประกันภัย แบ่งตามความเสี่ยงของพื้นที่ ได้แก่ เสี่ยงต่ำ 24 บาท/ไร่ เสี่ยงปานกลาง 48 บาท/ไร่ เสี่ยงสูง 101 บาท/ไร่-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และให้ความคุ้มครองในกรณีเป็นภัยธรรมชาติ 240 บาท/ไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด อยู่ที่ 120 บาท/ไร่ เกษตรกรอยากเข้าร่วม
ต้องทำอย่างไร? ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อซื้อประกันภัยได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันสิ้นสุดของแต่ละภูมิภาค-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ดังนี้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 42 จังหวัด ภายใน 30 เม.ย.2564 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

16 จังหวัด ภายใน 31 พ.ค.2564 ภาคตะวันตก 5 จังหวัด ภายใน 30 มิ.ย.2564 ภาคใต้ 14 จังหวัด ภายใน 31 ธ.ค.2564
อย่าลืมเช็คเงื่อนไขโครงการ “ประกันภัยข้าวนาปี 2564” ธ.ก.ส. จ่ายเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำสุด 24 บาทต่อไร่ และคุ้มครองสูงสุด 1,260 บาท/ไร่-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930313