ประกันภัยเพื่อคนถือบัตรคนจน-สินเชื่อเงินกู้

ประกันภัยเพื่อคนถือบัตรคนจน-สินเชื่อเงินกู้

ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร ประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประกันกลุ่ม) จุดเด่นของผลิตภัณฑ์-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก ไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย ลักษณะแบบประกันภัย
เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และคุ้มครองทุกกรณี เหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อย คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 18 – 65 ปี เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันภัย
และจำนวนเงินเอาประกันภัย แผน 1 : 100 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท แผน 2 : 200 บาท/คน/ปี/จำนวนเงิน-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เอาประกันภัย 20,000 บาท แผน 3 : 300 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท แผน 4 : 400 บาท/คน/ปี/จำนวนเงิน-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เอาประกันภัย 40,000 บาท แผน 5 : 500 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย
เงินสดเท่านั้น ความคุ้มครองหลัก การเสียชีวิตทุกกรณี ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่ม-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีผลคุ้มครอง (เฉพาะปีแรกที่สมัครทำประกันภัย) กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ภายใน 1 ปีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่ได้รับชำระมาแล้วของปีกรมธรรม์นั้น กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้ว
ของปีกรมธรรม์นั้น เงื่อนไขอื่น ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน เริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถทำประกันได้เพียง 1 กรมธรรม์ การต่ออายุกรมธรรม์ปีถัดไป หากผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแผนประกัน-(สินเชื่อเงินกู้ จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่ให้ความคุ้มครองที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาจะนับระยะเวลารอคอยการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน เฉพาะส่วนของความคุ้มครอง
ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่หากเปลี่ยนแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่าจะไม่นับระยะเวลารอคอยใด ๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.gsb.or.th/personals/insurance_welfare-card/