‘สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ’ รับสมัคร(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ’ รับสมัคร(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

19 – 23 เมษายน 2564 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน (การศึกษาพิเศษ) อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ หรือ – เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วิชาใดวิชาหนึ่งทางการศึกษา และมีประสบการณ์งานด้านการศึกษาพิเศษ – ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติ
การสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 2. ตำแหน่ง พนักงานด้านกฏหมาย อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในสาขานิติศาสตร์ 3. ตำแหน่ง พนักงาน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ต้องเป็นผู้ได้รับ
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

19 – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://opec.thaijobjob.com ซึ่งสำนักงานปลัด-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการทั่วไปของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน (สช.)-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานในสังกัด 29 หน่วยงาน วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2435
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร งบประมาณ 53,048.4091 ล้านบาท ที่อยู่ 319 อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=251