รับสมัครคนงานไป ‘ไต้หวัน’-สินเชื่อเงินกู้

รับสมัครคนงานไป ‘ไต้หวัน’-สินเชื่อเงินกู้

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า “กรมการจัดหางาน”เปิดรับสมัคร “คนหางาน”
เพื่อไปทำงานที่ “ไต้หวัน”กับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และ เพศหญิง 26 อัตรา
เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 26,440 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 : 1 เหรียญไต้หวัน = 1.1017 บาท)-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20 – 40 ปี ส่วนสูง 160 – 175 เซนติเมตร เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ส่วนสูง 150 – 165 เซนติเมตร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี
หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 – 25 เดซิเบล ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาเคมี หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB)-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ “การรับสมัครคนหางานเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คนหางานจะไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น”อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวโดย”ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก” ให้ไปทำงานจะต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าประกันสุขภาพไวรัสโคโรนา 2019 ค่าสมาชิกกองทุน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เพื่อช่วยเหลือ “คนหางาน”ไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท สำหรับ “ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก” และเข้าทำงานในประเทศ
“ไต้หวัน” ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน โดยเก็บใบเสร็จ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันใน “ไต้หวัน” ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางาน”ไต้หวัน” และค่าโดยสารเครื่องบิน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ในส่วนของ “คนหางาน” จะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน
ได้แก่ ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928470