‘กรมบัญชีกลาง’ แจก ‘เบี้ยยังชีพ’ พรุ่งนี้(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘กรมบัญชีกลาง’ แจก ‘เบี้ยยังชีพ’ พรุ่งนี้(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

สืบเนื่องจากที่กรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
โดยปกติจะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์เลื่อนจ่ายเงินเร็วขึ้น-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จากกำหนดการเดิมเป็นจ่ายเงินวันที่ 9 เม.ย. 2564 โดยข้อมูลการจ่ายเงินแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ เบี้ยผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี
ได้เงิน 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้เงิน 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้เงิน 800 บาท อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้เงิน 1,000 บาท-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กลุ่มผู้พิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้เงิน 1,000 บาท ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเบี้ยความพิการ เงินเข้าบัญชี 800 บาท
บวกเงินพิเศษ 200 บาท (เงินเข้าประมาณ 22 เมษายนนี้) ผู้พิการทั่วไป ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงิน 800 บาท-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กลุ่มเด็กแรกเกิด พ่อแม่จะได้เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน นอกจากนี้ รวมไปถึงเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ปกติจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 15 เม.ย. 2564-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ เลื่อนจ่ายเป็นจ่ายเงินวันที่ 9 เม.ย.2564 เช่นกัน โดยก่อนอื่นทำความรู้จักคำว่า “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือ “เบี้ยยังชีพคนชรา” กันก่อน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนับว่าเป็นอีกสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุคือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ มาลงทะเบียน สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีสัญชาติไทย มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตัวอย่างการคำนวณอายุ เช่น การลงทะเบียนของปี 2560 ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501
ส่วนผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ไม่ว่าจะเป็น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ไปในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐจัดให้เป็นประจำ หากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเคยลงทะเบียนไว้แล้ว
แต่มีการย้ายภูมิลำเนา จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภูมิลำเนาที่ย้ายมาใหม่ ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงใหม่ทุกปี เว้นแต่มีการย้ายภูมิลำเนา หรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขบ้างอย่าง-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/477430