‘รัฐฯ’ ให้เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท – สินเชื่อ

‘รัฐฯ’ ให้เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท
เข้าแล้ววันนี้! พร้อมเปิดวิธีเช็กสิทธิ-ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดเมษายน 2564 เงินเข้าแล้ววันนี้ พร้อมเปิดวิธีเช็กสิทธิง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ขั้นตอนตามนี้ วันที่ 9 เมษายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองในวันนี้-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

มีผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวน 2,115,640 ราย ใครบ้างที่ได้เงินอุดหนุนบุตร – ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม) – ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ- เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy และกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 4. กดค้นหาข้อมูล คุณสมบัติการร่วมโครงการ – ผู้ปกครองจะต้องมีสัญชาติไทย – เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ และเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย – เด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

– อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน การลงทะเบียนแต่ละพื้นที่ – กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต- เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา – ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย ออมสิน หรือ ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่ง 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

8. สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวัน-เวลาราชการ) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้