‘ธอส.’ปล่อยสินเชื่อใหม่ช่วยปชช. (สินเชื่อ)

ปล่อยสินเชื่อใหม่ช่วยปชช.
‘ธอส’ ทุ่ม 4.6 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ง่าย สถานการณ์โควิดรอบใหม่

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงต้นปี สะท้อนได้จากจำนวนการปล่อยสินเชื่อใหม่ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

(วันที่ 1 มกราคม–31 มีนาคม 2564) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสามารถปล่อยได้จำนวน 46,847ล้านบาท 29,945 บัญชี ลดลง 10.79% แต่ยังสูงกว่าเป้าหมายของไตรมาส 1 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 44,085 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้า 6.27% และคิดเป็น 21.72% ของเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่ปี 2564 ที่ 215,641 ล้านบาท โดยสินเชื่อที่ปล่อยได้ในไตรมาสที่ 1 แบ่งเป็นสินเชื่อปล่อยใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท จำนวน 20,686 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

และสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อวงเงินเกิน 2 ล้านบาท จำนวน 26,161ล้านบาทส่งผลให้ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น1,346,920ล้านบาทและมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 54,857 ล้านบาทคิดเป็น 4.07% ของยอดสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งมี NPL อยู่ที่ 47,572 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.60% ของสินเชื่อรวม โดยจำนวน NPL ที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจากลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ครบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 1 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

และไม่ต่อมาตรการช่วยเหลือของธนาคารระยะที่ 2 ประกอบกับมีลูกค้าบางส่วนที่ยังประสบปัญหาด้านรายได้ จำนวน 3,098 ล้านบาท และอีกประมาณ 122ล้านบาท เป็นลูกค้าที่มาจากการรับโอน Port
ลูกหนี้หลังการควบรวมกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท.ที่มีสถานะ NPL ที่ยุบเลิกกิจการเพื่อโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันของ บตท. ให้แก่ ธอส. -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ขณะที่ การให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 ระยะที่ 2 ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติปี 2564” ด้วยมาตรการลดเงินงวดผ่อนชำระ และการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าเดิมที่เคยอยู่ในมาตรการปี 2563 โดยภายหลังจากปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขยายความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการทั้งสิ้น 117,765บัญชีคิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 112,694 ล้านบาท โดยมีลูกค้าถึง 103,587บัญชี คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

98,128ล้านบาท หรือคิดเป็น 87% ที่มีสถานะผ่อนชำระเงินงวดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการส่วนการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19ในมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564ที่เปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1-29 มีนาคม 2564 พบว่ามีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการทั้งสิ้น 5,285 บัญชี คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 5,364 ล้านบาทขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ทยอยตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัย -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

จะสูญสูงถึง 100,502 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจาก COVID-19 ในอนาคตหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL สูงถึง 183% สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและความพร้อมในการรองรับผลกระทบจาก COVID-19ในอนาคต และถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐแห่งแรกที่มีการตั้งสำรองในระดับสูงเกิน 100,000 ล้านบาทขณะที่ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BISRatio) ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 15.60% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้