‘ธ.ก.ส.’ ปล่อยสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ -สินเชื่อ

‘ธ.ก.ส.’ ปล่อยสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ
มีวงเงิน ‘Smart Cash’ ให้ลูกค้ากู้เงินสูงสุด รายละ 50,000 บาท

มื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู
ออกสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้ลูกค้ากู้เงินสูงสุด 50,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู

ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู
ให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญาหากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู

พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้น-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู
เงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิมสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู

ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญาเงินกู้-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู
ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับหลักประกันเงินกู้ที่ดินจำนวนไม่เกินร้อยละ 95 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู

ของวงเงินจำนอง บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู
โดยขณะนี้ได้เปิดให้ยื่นกู้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามโทร Call Center 02-5550555 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู