‘ธ.ก.ส.’ สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน – สินเชื่อ

เปิดตัวแล้ว! ‘ธ.ก.ส.’ สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน
ช่วยเหลือผู้ที่มีหนี้เงินกู้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ธ.ก.ส. เปิดตัว สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ช่วยเหลือ ผู้ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละ 50,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำการเปิดตัว สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash เพื่อทำการช่วยลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบปัญหาหนี้จากเงินกู้นอกระบบ โดยเปิดให้มีการกู้ได้สูงสุดรายละ 50,000 บาท มีระยะเวลาในการชำหนี้ให้เสร็จสิ้นได้ไม่เกิน 12 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ในส่วนของรายละเอียดของตัวสินเชื่อนั้นมีด้วยกันดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น วงเงิน (Loan to value) : กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้ หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก : การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ย : คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ : เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR + 3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR + 3 + 3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระจนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

หลักประกันเงินกู้ : ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการฯ : เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ : จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเอง ที่สาขาการแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า : เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ, เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 02-555-0555-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้