เปิดสอบนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 300 อัตรา-เงินกู้สินเชื่อ

เปิดสอบนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 300 อัตรา-เงินกู้สินเชื่อ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร (ชาย/หญิง) ประจำปี 2564 จำนวน 300 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ ทำหน้าที่วิทยาการ, รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2564 (กลุ่มงานเทคนิค) -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

1.1 สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา (พฐ.21)
1.2 สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา (พฐ.22) -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 200 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
2.1 สายสอบที่ 1 วิทยาศาตร์ สาขาเคมี เพศชาย จำนวน 125 อัตรา (พฐ.31)
2.2 สายสอบที่ 2 วิทยาศาตร์ สาขา เพศหญิง จำนวน 30 อัตรา (พฐ.32) -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

2.3 สายสอบที่ 3 วิทยาศาตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เพศชาย จำนวน 35 อัตรา (พฐ.41)
2.4 สายสอบที่ 4 วิทยาศาตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เพศหญิง จำนวน 10 อัตรา (พฐ.42) -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

คุณสมบัติ
– อายุ 18 – 35 ปี
– เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

– ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
– ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน พ.ศ.2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร 16 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เว็บไซต์ www.forensic.police.go.th และเน้นย้ำว่าผู้สมัคร สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →