‘สำนักงานประกันสังคม’ เปิดรับสมัครพนักงาน 75 อัตรา (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘สำนักงานประกันสังคม’ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 75 อัตรา (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

1 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
– จำนวน 30 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษา  ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)
– จำนวน 3 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษา  ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– จำนวน 3 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี  สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษา
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
–  จำนวน 1 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

5 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
– จำนวน 2 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

6 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
– จำนวน 1 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

7 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
– จำนวน 1 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

8 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
– จำนวน 2 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
– จำนวน 1 อัตรา
– เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
– จำนวน 1 อัตรา
– เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(ข่าวสมัครงาน / สินเชื่อเงินกู้ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

** ผ่านภาค ก

สมัครทางเว็บไซต์ : https://oag.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 เมษายน 2564 – 11 พฤษภาคม 2564

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →