‘สนง.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ’ รับสมัครพนักงาน (ข่าวสินเชื่อและการเงิน)

‘สนง.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ’ รับสมัครพนักงาน(ข่าวสินเชื่อและการเงิน)

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

รายละเอียด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

1 ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

3 ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท และค่าตอบแทนหรือเงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด โดยอัตราเงินเดือน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

การให้ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วงเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจําตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://nhrc.thaijobjob.com ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ