‘สินเชื่อธุรกิจรายย่อย’ กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท

‘สินเชื่อธุรกิจรายย่อย’ กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท

(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” ต่อยอดกิจการได้ดังใจ ออมสินพร้อมช่วยให้ฝันเป็นจริง จุดประสงค์การกู้
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ และเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

คุณสมบัติผู้กู้ (ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

จำนวนเงินให้กู้ (ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– รายละ 200,000 – 1,000,000 บาท
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

ระยะเวลาชำระคืน (ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– เงินกู้ระยะสั้น: ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด 1 ปี ทบทวนวงเงินกู้ทุกปี
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– เงินกู้ระยะยาว: ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด 10 ปี
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

หลักประกัน (ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง) (ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– บุคคลค้ำประกัน (โดยใช้หลักประกันอื่นร่วมด้วย)
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือที่ดินที่เป็นสวน ไร่ นา
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

– หลักประกันอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
(ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด (ข่าวสินเชื่อ /ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเคดิตร)

แหล่งที่มา : https://www.gsb.or.th/