กสิกรให้กู้!วงเงินสูง 20,000 บาท รายได้น้อยก็กู้ได้ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

กสิกรให้กู้!วงเงินสูง 20,000 บาท รายได้น้อยก็กู้ได้ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย(K-Personal Loan for Happy Life)เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่มีระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน(Loan) สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด(KAsset)
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยใช้เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหลักฐานอ้างอิงเงินกู้ซึ่งบริษัท/หน่วยงานที่ลูกค้าสังกัด
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

อยู่จะต้องมีการทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน(MOU)กับธนาคาร วงเงิน ขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ระยะเวลาผ่อน วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(พ้นทดลองงาน) ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ เอกสารที่ใช้สมัคร สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ(สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร) สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน(ต้นฉบับ/สำเนา)
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด สมัครสินเชื่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร กสิกรสาขาใกล้คุณ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ที่มา:https://kasikornbank.com/