‘กรมการสัตว์ทหารบก’ รับพนักงานราชการ -สินเชื่อเงินกู้

‘กรมการสัตว์ทหารบก’ รับพนักงานราชการ

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น เนื่องจากกองทัพบก ได้จัดสรรโควตาพนักงานราชการ ให้กับกรมการสัตว์ทหารบกเพิ่มเติม ดังนั้น กรมการสัตว์ทหารบก จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัคร ฯ ตามประกาศที่อ้างถึง และให้ใช้ประกาศรับสมัคร ฯ ฉบับนี้แทน (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่) สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 2. ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เส็ก) สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

3.ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 4.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

5.ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 6.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

7.ตำแหน่ง พนักงานขับรถทุ่นแรง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 8.ตำแหน่ง ช่างกลการเกษตร สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ช่างกสโรงงาน หรือในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราซการหรือที่ทางราชการรับรอง มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

9.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือ ที่ทางราชการรับรอง มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

10. ตำแหน่ง ช่างโลหะ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและแผ่นโลหะ, เทคนิตอุตสาหกรรม, โลหะอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการ รับรอง มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

11.ตำแหน่ง ช่างไม้ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิซาชีพ (ปวช.) ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราซการหรือ ที่ทางราชการรับรอง มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 12.ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ หรือในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการ รับรอง มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันแรก) หากเป็นชาย ต้องพันภาระทางทหารมาแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบดำ) หรือปลดจากกองประจำการ หรือ สำเร็จการศึกษาวิซาทหาร ชั้นปีที่ ๓ – ๕) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีขนาตร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นพนักงานราชการ มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ ๑๖.๕ -๒๙๔ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศสท.กส.ทบ. (เพศชาย/หญิง) ต้องมีส่วนสูงตามเกณฑ์ ที่กำหนด เพศขาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖ㆍ เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๑ เซนติเมตร มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี และเป็นผู้ที่เลื่อมใส่ในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราซการ, พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ, และพนักงานหรีอลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น **รายละเอียดการสมัคร** (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)