‘ออมสิน’ ให้พนักงานเงินเดือน กู้ 200,000 ผ่อนนาน 8 ปี (สินเชื่อ)

‘ออมสิน’ ให้พนักงานเงินเดือน กู้ 200,000 ผ่อนนาน 8 ปี

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ จุดเด่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด) รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด) รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด) วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คุณสมบัติ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ก่อนหน้านี้นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปี 2564 นี้ ธนาคารมีแนวคิดที่จะเปิดให้บริการธุรกิจสินเชื่อที่เกี่ยวกับที่ดิน เพิ่มเติมจากที่เปิดให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ไปแล้ว เพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนฐานราก หรือผู้ประกอบการธุรกิจที่มีปัญหาสภาพคล่อง ให้สามารถนำที่ดินเข้ามาใช้เป็นหลักประกันขอเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยไม่สูงเกินไปตามนโยบายของรัฐบาล (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับรูปแบบการทำธุรกิจจะมีการแยกออกมาจากโครงสร้างของธนาคาร เพื่อให้บริหารได้คล่องตัว แต่จะเข้าไปร่วมทุนกับบริษัทอื่น หรือมีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเองหรือไม่นั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียด “จากการที่ธนาคารให้บริการสินเชื่อ มีที่ มีเงิน ไปช่วงต้นปีพบว่ามีความต้องการใช้สินเชื่อจำนวนมาก และมีแจ้งขอวงเงินกู้เข้ามาเต็มอย่างรวดเร็ว (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่อีกเยอะ ดังนั้นธนาคารจึงมีแนวคิดขยายให้บริการสินเชื่อที่ดิน ช่วยประชาชนเพิ่มเติมอีก ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมไม่เสียดอกเบี้ยเยอะเกินไป และถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของออมสินในการเดินหน้าไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม” (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ขณะที่ปัจจุบัน การขายฝากที่ดิน หรือให้สินเชื่อเกี่ยวกับที่ดินมีการคิดดอกเบี้ยกันค่อนข้างสูง โดยหากเป็นการขายฝากที่ดินกับนอกระบบจะคิดดอกเบี้ยถึง 20-30% ต่อปี แต่ถ้าเป็นการขอสินเชื่อที่ดินกับนอนแบงก์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์จะคิดดอกเบี้ย 15% ซึ่งหากธนาคารคิดดอกเบี้ยถูกลง ก็ถือว่าจะช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้มาก และยังสามารถดึงดอกเบี้ยในระบบสินเชื่อที่ดินให้ลดลงมาได้อีกด้วย (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

นายวิทัยกล่าวว่า ในครึ่งปีหลังออมสินวางแผนเดินหน้าเป็นธนาคารเพื่อสังคมเพิ่ม โดยเน้นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง หรือต้องย้ายถิ่นฐานกลับสู่ชนบทมีเป้าหมายนับหมื่นครัวเรือน โดยรูปแบบช่วยเหลือมีประมาณ 4-5 โครงการ (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)