เปิดเครื่องแบบ ตำรวจจราจร แบบใหม่ เริ่มใช้ทั่วประเทศ 15 ก.ย.นี้

เปิดเครื่องแบบ ตำรวจจราจร แบบใหม่ เริ่มใช้ทั่วประเทศ 15 ก.ย.นี้

วันนี้ (15 ส.ค.66 ) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า “ ตามดำริ
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ให้ ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.)

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร หรือ ตำรวจจราจร
โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์
รูปแบบเครื่องแบบ และสำรวจความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ จนได้ข้อสรุปเครื่องแบบจราจรเสนอ ตร.

ต่อมา ผบ.ตร.ได้อนุมัติเครื่องแบบสนามตำรวจส า ย ง า น จ ร า จ ร เ ป็ น แ บ บ เ ดี ย ว กั บ ส า ย ง า น ป้องกันปราบปราม
โดยเครื่องหมายใช้ด้ายสีขาวปักบนพื้นสีเดียวกับเครื่องแบบ และติดเครื่องแบบด้วยแถบหนามเตย ให้มีปลอก

แขนจราจรสะท้อนแสง เ ค รื่ อ ง แ บ บ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ไ ด้ ทั้ ง ส ายงานป้องกันปราบปรามและงานจราจร หากมีการเปลี่ยน
แปลงสายงาน พร้อมขออนุมัติกรมบัญชีกลาง เบิกจ่ายค่าผ้าและค่าตัดชุดเครื่องแบบสนาม รวมทั้งค่าเครื่อง

หมายตามที่ราชการกำหนด สำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจรทั่วประเทศ จำนวน 19,662 คน

แล้วโอนเงินไปให้หน่วยทำการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดดำเนินการตัดเครื่องแบบ กำหนดใส่เครื่องแบบฯ ภายใน
15 ก.ย.66 โดยพร้อมเพรียงกัน” โฆษก ตร.กล่าวอีกว่า “สายงานจราจรมีความสำคัญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่

อำนวยความสะดวกด้านการจราจร อ อ ก ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น บ นท้องถนน ปฏิบัติตามนโยบาย ตร.ในการกำหนด
มาตรการลดและป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ รวมถึงภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การมีเครื่องแบบสนามเหมือนกับ
สายงานป้องกันปราบปราม เป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศ จะช่วยให้การ ทำ ง า น เ กิ ด ค ว า ม ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว คล่องตัว

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ป ร ะ ช า ชน ไ ด้ อย่างเต็มที่ อีกทั้งการมอบเครื่องแบบภาคสนาม
สายงานจราจร ของ ผบ.ตร.ในครั้งนี้ ถือเป็นชุดภาคสนามครั้งแรกของ ตำรวจจราจร เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับข้าราชการ ตำรวจจราจร อีกด้วย”

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWS8cSk.jpeg
dWS8KHl.md.jpeg
dWS8ggv.md.jpeg
dWS8iCE.md.jpeg
dWS8RIN.md.jpeg
dWS8QtV.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *