‘มดดำ’ ฟาด ‘น็อต วรฤทธิ์’ กลางรายการ จี้แรงก้าวไกลไม่ตอบแทนบุญคุณเพื่อไทย

เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่จับตามองสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้ง
ซึ่งก็ยังต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถจะตั้งได้หรือไม่และล่าสุดในรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมา มี “มดดำ คชาภา”, “แจ็ค แฟนฉัน”, “น็อต วรฤทธิ
และ “อ๊อฟ ชัยนนท์” เป็นผู้ดำเนินรายการ และช่วงหนึ่งของรายการได้พูดคุ ย กัน เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ก า ร โ ห ว ต น า ย ก โ ด ย ท า ง ด้ า น “น็ อ ต วร ฤ ท ธิ์” ไ ด้ ถ าม ว่า
แ ล้ว ยั ง งี้ เ พื่ อ ไ ท ย จ ะ น้ อ ย ใ จ ไ ห ม เ พ ร า ะ ค รั้ ง ที่ แ ล้ ว เ พื่ อ ไ ท ย ค ะ แ น น เ ป็ น อั น ดั บ 1 ยั ง เ ส น อ ชื่อธนาธร เป็นแคนดิเดตนายก ทำไมคราวนี้ไม่ตอบแทนบุญคุณน้ำใจ

ที่เคยมีให้กันหน่อย เพื่อไทยเขาจะน้อยใจซึ่งทางด้าน “มดดำ” ช็อตฟีล “น็อต วรฤทธิ์” กลางรายการ ตอบกลับ “น็อต วรฤทธิ์” ไปว่า มึงโทรหาหมอชลน่านไหม
เดี๋ยวกูเอาเบอร์ให้ “” ก็ตอบกลับว่า ถามอ๊อฟ ตะกี้ถามอ๊อฟ ไม่ได้ถามมดดำ เอาอ๊อฟมาให้วิเคราะห์ไม่ใช่หรอ

เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่จับตามองสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแก น นำ ใ น กา ร จั ด ตั้ ง ซึ่ ง ก็ ยั ง ต้ อ ง รอ ดู กั น ต่ อ ไ ป ว่ า จ ะ ส า ม า ร ถ จ ะ ตั้ ง ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ แ ล ะ ล่ า สุ ด
ในรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมา มี “มดดำ คชาภา”, “แจ็ค แฟนฉัน”, “น็อต วรฤทธิ์” และ “อ๊อฟ ชัยนนท์” เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้มีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว โดยงานนี้ “มดดำ” ฉีกหน้า “น็อต วรฤทธิ์”

กลางรายการพร้อมไล่ให้ไปยืนไกลๆโ ดย ช่วงหนึ่งใน ร า ย ก า ร ท า ง ด้ า น “มดดำ” ได้ ถ า ม ขึ้ น ม า ว่ า ถ้า วั น นี้ มี ลุ ง อ ยู่ ซึ่ง “ น็อ ต วร ฤ ท ธิ์” ก็ได้กล่าวขึ้นมาว่า อาจจะมี 1 หรือ 2 ซึ่ง “มดดำ” ก็สวนกลับไปว่า
ต้องมี สมการใหม่ต้องมีก่อนที่ “น็อต วรฤทธิ์” จะบอกว่า สมการใหม่มี แต่ลุงอีกลุงเขายังไม่ตกปากรับคำไม่ใช่เหรอ “มดดำ” กล่าวต่อว่า ต้องมีลุง “น็อต วรฤทธิ์” กล่าวอีกว่า พอไม่มี ก็จะให้มียัดเยียดอะ

“ มดดำ” สวนกลับทันควันว่า ก็…ไม่ได้อยากให้มีค่า แต่เขาบอกว่าจะต้องมีค่า ถ้าไม่มีมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่า สว.ไม่ยกให้ค่าอีน็อตซึ่ง “น็อต วรฤทธิ์” ก็ยังพูดอีกว่า เดี๋ยวดูก่อน สว. เขาไปคุยกันก่อน
ท า งด้าน “มดดำ” ได้ยิน รีบหันควับแล้วชี้ไล่ให้ไปอยู่อีกฝั่งๆไกลตนเอง ทำเอาพิธีกรร่วมทั้ง 2 คน “อ๊อฟ ชัยนนท์” และ “แจ็ค แฟนฉัน” หัวเราะลั่นพร้อมบอกว่า เอาแล้ว เริ่มแล้ว

ข่าวกระแส  ข่าวทั่วไป  ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

ข่าวกระแส  ข่าวทั่วไป  ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dW464Wv.md.webp
dW46Ynk.md.webp
dW46NKE.md.webp
dW46BPN.md.webp

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *