เปิดคำสัญญา ‘คนเสื้อแดง’ เตรียมสิ่งนี้ต้อนรับ ‘ทักษิณ’

ดอนเมืองแตกแน่นอน!
เปิดคำสัญญา ‘คนเสื้อแดง’ เตรียม 10 บัส 15 ตู้ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’

วันที่ 20 ส.ค.2566 ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายบทบาทสตรีเสื้อแดงภาคอีสานเผยว่าทางกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นและภาคอีสาน

เ ต รี ย ม เ ดิ น ท า ง ไ ป รั บ ทักษิณ ชินวัตร ก ลั บ ไ ท ย ใ น วั น ที่ 22 ส.ค.นี้ โดยเตรียมรถบัสจำนวน 10 คัน รถตู้ประมาณ 15 คัน ไปที่สนามบินดอนเมือง

โดยเมื่อกลับมาแล้วเราทุกคนจะช่วยกันปกป้องให้ทักษิณได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการให้มากขึ้น

ต อ น นี้ อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ก า ร เ ต รี ย ม จั ด ตั้ ง รั ฐ บ า ล โ ด ย ก า ร นำ ข อ ง พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย ซึ่งวันที่ท่าเดินทางมากลับมาประเทศไทย

ก็เป็นวันเดียวกันกับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทำให้ความรู้สึกของภาคประชาชนมีความรู้สึกว่า เปรียบเหมือนฟ้าได้ประทานสิ่งที่ดี

สิ่งที่เป็นมงคลให้กับประเทศไทย เป็นของขวัญอันมีค่าสำหรับประเทศไทย เพราะอย่างน้อยท่านจะได้มาช่วยแนะนำ มาเป็นที่ปรึกษา

หรือเป็นตัวเชื่อมการค้าระหว่างประเทศ เราเสียดายความสามารถของท่าน จึ ง อ ย า ก ใ ห้ ท่ า น ก ลั บ ม า ช่ ว ย แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

เพียงแค่ประชาชนรับรู้ข่าวว่าท่านจะกลับมาก็รู้สึกอุ่นใจแล้ว เ พ ร า ะ ต่ อ ไ ป จ ะ ห ม ด ยุ ค ข อ ง ค ว า ม ทุ ก ข์ ย า ก จะเปลี่ยนเป็นยุคที่เราหาเงินใส่กระเป๋า

ทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง เหมือนในยุคก่อนที่ท่านปั้นอากาศให้เป็นเงิน ตนเชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้ น่าจะจะราบรื่น

แม้ในยุคก่อนจะมีความพยายามในการปลุกผี เพื่อทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมือง แต่ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่า ภ า พ ห ล อ น เ ห ล่ า นั้นไม่ใช่ภาพจริง

ตอนนี้คนทุกเพศทุกวัยเห็นชัดแล้วว่าอะไรคือความจริง รู้แล้วว่าอะไรบ้างที่ พ.ต.ท.ทักษิณฯ ถูกกระทำ

ยิ่งนานวันประชาชนก็ยิ่งสงสาร ที่เปรียบเสมือนผู้ถือธงประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนเห็นว่า ประชาธิปไตยกินได้

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWkz7ER.md.jpeg
dWkz0h8.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *