ทักษิณ อดีนายกฯรัฐมนตรี นอนห้องพัดลม ใส่เสื้อสีขาว กางเกงกรมท่าเข้ม

ถอดสูทขังเดี่ยว แดน 7
ล่าสุด ‘ทักษิณ ชินวัตร’ ราชทัณฑ์แถลง นอนห้องพัดลม โรคประจำตัวเพียบ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เวลาประมาณ 13.00 น. ที่เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ แถลงกรณีรับตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีนายกฯรัฐมนตรี ตามคำสั่งศาลฎีกาฯฑ์
กล่าวว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ อาหาร การเยี่ยม นอกจากนี้ นายทักษิณมีครอบครัวและเพื่อน

รวมถึงองค์กรต่างๆที่จะมาเยี่ยมจำนวนมากทางเรือนจำจะต้องจัดสถานที่ให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ซึ่งตามปกติแล้วต้องเยี่ยมตามแดนต่างๆ แต่เป็นเรื่องอะลุ้มอล่วยที่เรือนจำต้องจัดการ
3. นายทักษิณ อดีนายกฯรัฐมนตรี เป็นผู้สูงอายุ อายุ 74 ปี ทางเรือนจำค่อนข้างต้องดูเรื่องสุขอนามัย เพื่อไม่ให้เจ็บป่วย โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับตัว ทำประวัติ ตรวจสุขภาพแล้วเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เรือนจำได้รับตัวนายทักษิน ชินวัตร อดีนายกฯรัฐมนตรี ตามแผนกคดีอาญา ตามมาตรการรับตัวคนเข้ามา โดยทำทะเบียนประวัติเรียบร้อย ทำการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ราชทันฑ์
พ บ ว่ า ป ร ะ วั ติ ก า ร รั ก ษ า ข อ ง แ พ ท ย์ เ บื้ อ ง ต้ น ต้ อ ง เ ฝ้ า ร ะ วั ง โ ร ค ป ร ะ จำ ตั ว แ ล ะ รั ก ษ า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
จากแพทย์เฉพาะทาง เบื้องต้นแยกคุมขังไว้แดน 7 กรุงเทพ แยกไว้แค่คนเดีย จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง

นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การปฏิบัติของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังจากตรวจร่างการกาย
จ ะ มี ก า ร ส่ ง จำ แ น ก ขั ง ต่ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม แ ด น ที่ เ ห ม า ะ ส ม ซึ่ ง มี ก า ร จั ด เ ต รี ย ม เ จ้ า ห น้ า ที่
เ ต รี ย ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด้ า น กิ จ ก ร ร ม อื่ น ๆ เ ป็ น เช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ นั ก โ ท ษ อื่ น ต า ม ป ก ติ ข อ ง เ รื อ น จำ

ข่าวทั่วไป ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ คนจะรวยช่วยไม่ได้ บันเทิงหน้าหนึ่ง

dW9qPiE.jpeg
dW9qGM9.jpeg

dW9qLwJ.jpeg
dW9qpiy.jpeg

dW9quwQ.jpeg
dW9qmLf.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *