ให้เยี่ยม ทักษิณ วันแรก ลงชื่อครบ 10 คน รปภ. ยันไม่มีคำสั่งปิดลานจอดรถ

ให้เยี่ยม ทักษิณ วันแรก ลงชื่อครบ 10 คน รปภ. ยันไม่มีคำสั่งปิดลานจอดรถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตำรวจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก กรมราชทัณฑ์ จะเปิดให้บุคคลใกล้ชิด ทนายความหรือญาติ ที่ลงชื่อไว้ทั้งหมด

จำนวน 10 คน ได้เข้าเยี่ยม นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ของวันที่ 28 ส.ค. เป็นต้นไป ล่าสุด สื่ อ ม ว  ล ช น ปั ก ห ลั ก ร อ

ติดตามทำข่าวในจุดที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้ เพื่อไ ม่ ใ ห้ ก  ร ะ ท บ ก า ร บ ริ ก า ร ข  อ ง โรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลมาจัดระเบียบด้วย ผู้สื่ อ ข่  า ว ไ ด้ ไ ป สำ ร ว  จ บ ริ เ ว ณ ชั้  น 14 อาคารมห า ภู มิ  พ ล ร า ช า นุ  ส ร ณ์ฯ ที่เป็น

ชั้นที่นาย ทักษิณ รักษาตัวอยู่ เป็นไปด้วยความเงียบเหงา จากการให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการจัดเวรยาม
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำวอร์ด และหน้าห้องพักรักษานาย ทักษิณ กลับไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้แต่คนเดียว

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ในช่วงเช้าจะต้องมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ น า ย  แ พ ท ย์ ใ ห ญ่ โรงพยาบาลตำรวจ
เข้ามาตรวจคนไข้ แ ต่ ก็  ยั ง ไ ม่ พ บ พ บ เ พี ย ง  พ ย า บ า ล ที่กำลังออกเวรบอกกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆ ว่า เ บื้ อ ง  ต้ น

ยังไม่มีใครเข้ามา รวมถึงนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลด้วยเช่ น กั  น สำ ห รั  บ บ ริ เ ว ณ  ล า น จอดรถพบรถของ
นายแพทย์ใ ห ญ่ จ  อ ด อ ยู่ จ า  ก ก า ร ส อ บ  ถ า ม พ นั ก ง านรักษาความปลอดภัยแจ้งว่า เป็นที่จอดรถปกติแต่โดย

ปกติแล้วนายแพทย์ใหญ่จะเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า นอกจากนี้ มีรายงานว่ามีคำสั่งให้พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จัดเตรียมสถานที่จอดรถสำหรับทนายความและญาติของนายทั ก ษิ ณ ที่ จ ะ  เ ข้ า เ ยี่ ย ม ใ  นวันนี้

แต่ รปภ. ยืนยันว่า ไม่มีคำสั่งให้จัดเตรียมพื้นที่ลานจอด ร ถ ใ  ห้ ใ ค ร แ ต่ อ ย่างใด เพราะเบื้องต้น รปภ.
ของโรงพยาบาลถูกกำชับให้ป ฏิ  บั ติ ต่ อ ทุ ก  ค น อ ย่ า ง เ ท่ า เทียมกั น โดยก่อนหน้านี้ที่ รพ. ตำรวจ
ทางกรุงเทพธุรกิจ มีรายงานว่า พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ เปิดเผยภาย หลังจาก
ได้ไปตรวจอาการของ นายทั กษิ ณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 66
ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้านายทั ก ษิ ณ โดยใช้เครื่องแอคโค่ โมบาย วันนี้ใช้เครื่องแอคโค่ใหญ่ พบว่าจาก
การตรวจปอด และหัวใจ ยังมีอาการน่าเป็นห่วง ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา ยังไม่สามารถระบุได้ ขณะที่ความดัน
ยังทรงตัว ไม่ถึงกับทรุด ยังมีสติสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้ อาการทั้งหมดได้รายงานไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้ว
ส่วนห้องที่ใช้รักษาตัวนายทั ก ษิ ณ ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ดัดแปลงห้องพักของนายทั ก ษิณให้เป็นกึ่ง ICU
หรือที่เรียกว่า IMCU ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์รักษาได้ทันที สำหรับการรักษาของนายทั ก ษิ ณ ทางโรงพยาบาล
ไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ แต่ทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นผู้ร้องขอให้ส่งตัวมาแบบเร่งด่วน โดยไม่มีเวลาให้ตั้งตัว ซึ่ง
รพ.ตำรวจ รับตัวมาเป็นกรณีเดียวกับผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป โดยห้องไหนว่างก็ให้เข้าไปอยู่ห้องนั้น

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWihVCQ.md.jpeg
dWihHgV.jpeg
dWihXIS.md.jpeg
dWihptn.jpeg
dWihvog.md.jpeg
dWihGJW.md.jpeg
dWihLf2.md.jpeg
dWihe51.md.jpeg
dWihmHy.md.jpeg
dWihFSD.md.jpeg
dWihIi9.jpeg
dWihMCJ.md.jpeg
dWikWIb.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *