ล่าสุด ‘อ๋อม อรรคพันธ์’ ออกงานครั้งแรก แข็งแรงมาก หลังหายป่วยโรคมะเร็ง

หลังหลายเดือนก่อน พระเอกชื่อดัง “อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์” พักงานเพื่อรักษาตัว หลังตรวจพบโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจ จนต้องเข้ารักษาตัว โดยคนสนิทรอบตัวและแฟนๆ
ต่างส่งกำลังใจให้อย่างมากมายและรอวันที่นักแสดงหนุ่มจะกลับมาทำงานให้ชมได้อีกครั้ง ล่าสุดหลังมีข่าวดีว่าอาการของอ๋อมดีขึ้นมากแล้วนั้น เจ้าตัวก็กลับมาออกงานอีกครั้ง
กับการไปร่วมทำบุญแจกอาหารน้องๆที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ซึ่งจากสีหน้าสีตาของอ๋อมนั้นดูสดชื่นสดใสขึ้นเลยทีเดียว เรียกว่า เป็นนักแสดงหนุ่มที่เรียกว่าพิสูจน์ตัวเองทางด้าน
ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการ และแฟนๆ ต่างเข้ามากดไลก์รัวๆ ทั้งยังคอมเมนต์แสดงความคิดถึงพระเอกหนุ่มกันอย่างล้นหลาม

การแสดงให้กับแฟนๆ ได้ติดตามผลงานจากบทสมทบสู่บทบาทพระเอก อ๋อม อรรคพันธ์ แ ล ะ ยั ง ก ารั น ตี ด้ ว ย ร า ง วั ล ที่ ยื น ยั น แ ล้ ว ว่ า เ ข า ค น นี้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร แ ส ด ง แ บ บ จ ริ ง จัง อ๋ อ ม อรรคพันธ์
เกิดในครอ บ ครั ว ที่ มี พี่ น้ อ ง ส อ ง ค น โ ด ย อ๋อม อรรคพันธ์ เ ป็ น พี่ ช า ย ค นโ ตเข้า สู่ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง จา กก า ร ก า ร ถ่ า ย โ ฆ ษณ า ถ่ าย เ อ็ มวี ก่ อ น ที่ จ ะ ข ยั บเ ข้า ม า ใ น ว ง ก าร กา ร แ ส ด ง จ า ก บ ท บ าทนักแสดงสมทบ
ก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองจากการรับบทรองและบทร้าย และไต่เต้าขึ้นไปถึงบทนำ ซึ่งการแสดงข อง เ ข า ก็ เ รี ย ก ว่ า ไม่ ธ ร ร ม ด า เ พ ร า ะ เ ข า เ ค ย ไ ด้รั บ ร า ง วั ล ร า ง วั ล โ ท ร ทั ศ น์ ท อ ง คำใ น
สา ข า นั ก แ ส ดง ส ม ท บ ช า ย ดี เ ด่ น แ ล ะ ก้ า ว ขึ้ น ม า ไ ด้ รั บ บ ท พ ร ะ เ อ ก แ ล ะ ส ร้ า ง ผ ล ง า น ที่น่ า จ ด จำ ใ ห้ กั บ แ ฟ น ล ะ ค ร ม าก ม า ย

ข่าวกระแส  ข่าวทั่วไป  ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWx8hfR.md.jpeg
dWx8BG8.md.jpeg
dWx8k50.md.jpeg
dWx83Hu.md.jpeg
dWx8TSZ.md.jpeg
dWx8tgI.md.jpeg
dWx8wCP.md.jpeg
dWx81It.md.jpeg
dWx8Zte.md.jpeg
dWx8col.md.jpeg
dWx8gJk.md.jpeg
dWx8Rfv.md.jpeg
dWx8x5E.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *