เปิดค่าจ้าง ‘ป้าเจี๊ยบ’ พี่เลี้ยงลูก ‘ชมพู่’ ให้เงินเดือนสมฐานะตระกูลหมื่นล้าน

เปิดค่าจ้าง ‘ป้าเจี๊ยบ’ พี่เลี้ยงลูก ‘ชมพู่’ ให้เงินเดือนสมฐานะตระกูลหมื่นล้าน

ต้องบอกเลยว่ าช่วงนี้นั้น แม่ชมก็ได้อ อกมาโพ สต์ภาพผ่า นไอจี สำหรับโฉม ห น้า ข อ ง น้ อ ง แอบิเกลแบบถี่ยิบ
กันเลยทีเดียว ก็แหม่ น่ารัก ตาโต ขนาดนี้ หลงทั้งบ้า นแล้วจ้า โดย ที ม ข่ าว ชื่ อ ดั ง ไ ด้ เ ปิ ด เ งิ นเดือ นอีก 1
บุคคลสำคัญ ที่ช่วยเลี้ยง น้องสายฟ้า พายุ และล่าสุ ด น้ อ ง แ อบิ เ กล ซึ่งก็คือ ป้าเจี๊ยบ นั่นเอ งจ้า ซึ่งป้าเ จี๊ยบ
นั้นอยู่กับแม่ชมมานาน และ น อ ก จ าก จ ะ ช่ ว ย เ ลี้ ย ง ลู ก แ ล้ ว ยังเป็นตา กล้องส่ว น ตัว ข อ ง แ ม่ ช ม อีกด้วย
สำ ห รั บ เ รื่อ ง ข อ ง เ งิ น เ ดื อน ก็ต้อ ง บอ ก เ ล ย ว่ า ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท แน่นอน

อีกทั้งก่อนหน้านี้ การเป็นคุณแม่ลูก 3 ของชมพู่ อารยา ถือเป็นงานที่ลำบากไม่น้อย โดยเฉพาะหากต้อง
เลี้ยงลูกเอง คนที่จ ะ ม า ช่ ว ย เ ลี้ ย ง ลู ก แบ่งเบาภาระได้ก็ต้องเป็นคนที่น่ารัก ไว้ใจได้ และเข้ากันกับครอบครัว
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งชมพู่ อารยา ก็มีป้าเจี๊ยบ เป็นพี่เลี้ ย งข อ ง น้ อ ง ส า ย ฟ้า พายุ และล่าสุดเป็นพี่เลี้ยงของน้อง
แอบิเกล คอยช่ว ยเหลือ ชมพู่ช่วย เลี้ยงลูกของเธอด้วย และด้วย ความที่อ ยู่กัน มานา นหลายปี ต่างฝ่ ายต่างดีต่อ
กันมาตลอด ล่าสุด 18 ธันวาคม 2565 TikTok pujafin_96 ได้เผยนาทีที่ชมพู่ รวมตั ว พา น้ อ ง ส า ย ฟ้า
น้องพายุ ซื้อเค้กมาเ ซ อร์ไพรส์ป้าเจี๊ยบ ในขณ ะ ที่ ป้ า เจี๊ ย บ กำ ลั ง เลี้ยงน้องแอบิเกล และ ป้าเจี๊ยบก็ให้น้อง
แอบิเกลเป็นคนช่วยเป่าเค้กให้ แ ต่ ก ล า ย เ ป็ นว่ า ค น ที่ ม า เ ป่ า จ นเ ที ย น ดั บ คือพี่สายฟ้า และน้องพายุซะอย่างนั้น

งานนี้หลายค นก็มาชื่ นชมกันว่า พี่เจี๊ ย บ คื อ พี่ เ ลี้ยงที่เป็นเดอะเบสต์ ป้าเจี๊ยบทำดีกับครอบครัวชมพู่ ชมพู่ก็ทำดี
ด้วยเป็นกันตอบแทน เวลา ที่ ช ม พู่ ไ ป ต่ า ง ป ร ะ เท ศ และพาลูกไป พี่ป้าเจี๊ยบก็จะได้ไปด้วย หรือเวลาไปเที่ยวก็นั่ง
กินอาหารโต๊ะเดียวกัน ไม่มีการแยกปฏิบัติ ต่างฝ่ายต่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน และชมพู่ ก็ ใ ห้ ค ว า ม ใ ส่ใ จ ป้ า เ จี๊ ย บเหมือนคนในครอบครัว

dWDp6ZI.jpeg
dWDpu0Z.jpeg
dWDpnsP.jpeg
dWDpryt.jpeg
dWDpH9e.jpeg
dWDpVjl.jpeg
dWDppNv.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *