ด่วน ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกล

ด่วน ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกล

ด่วน! พิธา ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดทางเพื่อน สส.มาเป็นผู้นำฝ่ายค้าน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เรียนสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่าน และพี่น้องประชาชน
ผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศ แม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พรรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน
ในฐานะ “ฝ่ายค้าน” ที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ “ผู้นำฝ่ายค้าน”
จำเป็นต้องเป็น สส. ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านอันดับ 1 และปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่ง
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษราษฎร
และไม่สามารถจะดำรงตำ แ หน่ ง ผู้ นำ ฝ่ า ย ค้ าน ไ ด้ ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า อั น ใ กล้

ขณะเดียวกัน ผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและ สส. ของพรรคก้าวไกลแล้วเห็นว่า บทบาท “ผู้นำฝ่ายค้าน”
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภา และสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้าน
หลักในสภาฯ ซึ่งตอนนี้คือพรรคก้าวไกล “ผู้นำฝ่ายค้าน” จะเปรียบเสมือ น หั ว เ รื อ ที่ กำกั บ ทิ ศ ท า ง ก า รทำ ห น้ า ที่ ใ นสภาฯ
ของฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบ ถ่ ว ง ดุ ล รั ฐ บา ลแ ล ะ ผลั ก ดั น ว าระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาล
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล ณ ขณะนี้ เพื่อเปิดทาง
ให้พรรคเลือก สส. ที่สามารถทำหน้าที่ “ผู้นำฝ่ายค้าน” ในสภาฯ ขึ้นมา ดำ ร ง ตำแ ห น่ ง หั ว ห น้ าพ ร ร ค แ ทนที่ผม

ผมขอยืนยันกับทุกท่านว่า ไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไร ผมไม่ได้หายไปไหน แต่จะยังคงทำงานร่วมกับพรรค
ก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเค ลื่ อ น ว า ร ะ ก ารเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกัน
แล้วในวันที่ 24 กันยายนนี้ ผมขอเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลมาพบกันอีกครั้งครับ ในงาน “ก้าวต่อไป ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน”
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกัน
ด้ว ย ค ว าม เ ค า ร พ ใ น อำ น า จ ข อ งป ร ะ ช า ช น

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
พรรคก้าวไกล

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มีการคาดการณ์กันว่า ตัวเต็งที่จะมารับไม้ต่อจากนายพิธา คือนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล

dW8wHhl.jpeg
dW8wDVR.jpeg
dW8wsiu.jpeg
dW8wCII.webp
dW8w6wP.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *