เปิดพระเอกดังที่เคียงข้าง ‘เบลล่า’ หอบดอกไม้เซอร์ไพรส์ ในวันสำคัญของนางเอก

พระเอกดัง ไม่พลาด! หอบดอกไม้เซอร์ไพรส์ เบลล่า ราณี ถึงร้านคาเฟ่ นั่นก็คือ หนุ่มป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ และยังมี นางเอกสาว ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล ก็ยังมาร่วมยินดีด้วย

ความฮอต ความปังไม่มีใครมาต้านเธอคนนี้ได้อีกแล้ว สำหรับนางเอกสาว เบลล่า-ราณี แคมเปน เป็นนางเอกสาวที่สวยครบเครื่องจริง ๆ แถมยังขึ้นแท่นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อีก แบรนด์ดัง ๆ
อยากคว้าตัวเธอไปร่วมงานด้วยเพียบ แถมเพิ่งได้ฤกษ์ดี ทำธุรกิจร้านคาเฟ่ที่ใช้ชื่อว่า Jo’s 365 อยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่ ด้วย พระเอกดัง ไม่พลาด! หอบดอกไม้เซอร์ไพรส์
เบลล่า ราณี ถึงร้านคาเฟ่ ล่าสุด (24 ก.ย.) นางเอกสาว เบลล่า ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @bellacampen ที่มีเพื่อน ๆ ร่วมวงการบันเทิง รวมถึงคนสนิท
แฟน ๆ ได้เดินทางมาเยี่ยมถึงร้านคาเฟ่ และแสดงความยินดีกั บ ธุร กิ จ ใ ห ม่ แ ล ะ ห นึ่ ง ใ น นั้ น ก็ คื อ ป้ อ ง -ณ วั ฒ น์ กุ ลรั ต น รั ก ษ์ ซึ่ ง ทั้ ง คู่ เ คย โ ค จ ร เ ล่ น ล ะ ค ร ด้ ว ยกั น ใ น เ รื่ อ ง
เ พ ลิ ง บุ ญ พ ร้ อ ม กั บร ะ บุ แ ค ป ชั่ น ว่ า “ I t m e a n s a l o t t o m e. T h a n k y o u s o m u c h f o r y o u r s u p p o r t . @josbanoffee #josbanoffeebangkok # 3 6 5d a y s w i t h j o s b a no f f e e ” ท า ง ด้ า น ข อ ง ป้ อ ง ก็ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ อ ว ย พ ร ว่ า “ เ ฮ ง ๆ ข าย ดี ๆ ค ร่ า า า ”

น อก จ า ก ห นุ่ ม ป้อ ง แ ล้ ว ก็ ยั ง มี น า ง เ อ ก ส า ว ปุ๊ ก ลุ ก- ฝ น ทิ พ ย์ วั ช ร ตร ะ กู ล ก็ ยั ง ม า ร่ว ม ยิน ดี พ ร้ อม ถื อ ช่ อ ด อ ก ไ ม้ โ ต ให้ ส า ว เ บ ล ล่ า ก่ อ น โ พ ส ต์ ภ า พ และอว ยพ ร เ บ ล ล่ า ว่ า
“ ยิ นดี กั บ ร้ า น ข น ม แ ส น อ ร่ อ ยน ะ ค ะ พี่ เ บ ล ล์ @ b el l a c a m p e n ข อ ใ ห้ พี่ ป ร ะส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ต า มที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างเลยนะคะ @josbanoffee ปกติเป็น

คนไม่ทานขนมเลยแต่ขนมร้านนี้กินแล้วชอบเพราะอร่อยมากก ทั้ง banoffee และ ขนมปังเลย ไปลองกันนะคะ”

dWIeVJq.md.jpeg
dWIeahz.md.jpeg
dWIep58.md.jpeg
dWIevVR.md.jpeg
dWIeJY0.md.jpeg
dWIeLiu.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *