‘บิ๊กโจ๊ก’ เผยสาเหตุจริง หลังไม่ให้ ตำรวจค้นบ้าน หลังปมโยงเว็บพนันออนไลน์

กลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ต้อนรับเช้าของวันนี้ เมื่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.) นำกำลังเจ้าหน้าที่
ตำรวจไซเบอร์และคอมมานโด เข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของ “บิ๊กโจ๊ก” (รอง ผบ.ตร.) ภายในหมู่บ้าน หลังสโมสรตำรวจซึ่งคำพูดแรก “บิ๊กโจ๊ก”
สุดเดือด นาทีไล่ตำรวจไซเบอร์-หน่วยคอมมานโด กลับ หลังขอตรวจค้นบ้าน โดย “พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล” ได้ดูหมายค้นพร้อมกล่าวอย่างมี
อารมณ์ว่าสั้นๆว่า “กูไม่ให้ค้น ออกไปเลยไป” เเละล่าสุด “บิ๊กโจ๊ก” นั้นก็ได้เผยสาเหตุจริง หลังปฏิเสธตำรวจไซเบอร์-หน่วยคอมมานโด เข้าตรวจค้นบ้าน
โดยได้เปิดเผยภายหลัง ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจภายในบ้านพักของตนเองเสร็จสิ้นว่า “ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ซึ่งไม่พบหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด และสามารถชี้แจงได้ พร้อมยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ นอกจากการสืบสวนปราบปรามเท่านั้น
หลังจากนี้ก็จะทำงานตามปกติส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาหากพบว่ากระ ทำ ค ว า ม ผิ ด ก็ จ ะ ต้ อ ง ดำ เนิ น ก า ร ต า ม ก ฎ หม าย ส่ วน กร ณี ที่มี ข้ อ มูล ว่ า มี ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า 5

น า ย ที่ ถู ก อ อ ก ห ม า ย จั บ เนื่ อง จ า ก มี เ ส้ น ท า ง ก า ร เ งิ น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ เ ว็ บ พ นั น อ อ น ไ ล น์ นั้ น ยั ง ไ ม่ ท ร า บ ว่ า มี ค ว า ม เ กี่ ย วข้องกับเว็บพนันออนไลน์อย่างไร และ ต้องให้ไป
ชี้แจงข้อเท็จจริงกับศาล แต่ส่วนตัวยังเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้กระทำผิด เพราะทำงา น ร่ว ม กั น มา น า น ไ ม่ ห นั ก ใ จ กั บ
เ หตุ ก า รณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ ม อ ง ว่ า เ กี่ ย ว
ข้ อง กั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ บั ญ ช า ก า ร ตำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ค น ใ ห ม่ จ ะ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม คั ด เ ลื อ กกั นใ น วั น ที่
2 7 กั น ย า ย น นี้ มอ ง ว่ า เ ป็ น ก า ร ทำ หน้ า ที่ ข อ ง เ จ้ า ห น้า ที่ ตำ ร ว จ
ส่ ว น ที่ใ นช่ ว ง แ ร ก ไม่ อ นุ ญ า ต ใ ห้ เ ข้ า ต ร วจ ค้ น นั้ น เ นื่ อ ง จา ก ต น เ อ ง เ ป็ นผู้ บั ญ ช า ก า ร ตำ รว จ แ ห่ ง ช าติ
จึ ง ต้ อง ก า ร ใ ห้ มีผู้ บั ง คั บ บัญ ช า ร ะ ดั บ สู งม า ร่ ว ม พิ จ า ร ณ า ด้ว ย ”

dWIp4ut.md.webp
dWIpziP.md.webp
dWIpNIe.md.webp
dWIpfwl.md.webp
dWIphDk.md.webp
dWIpkJv.md.webp
dWIp9hE.md.png

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *