‘เศรษฐา’ ยัน ภาพเข็นเตียง ‘ทักษิณ’ ภาพจริง พร้อมแจง

นายกยืนยันเป็นภาพจริง!
‘เศรษฐา’ ยันปฎิบัติ ‘ทักษิณ’ เท่าเทียมนักโทษคนอื่น

“นายกฯ เศรษฐา” ยัน ภาพเข็น “ทักษิณ” รพ.ตำรวจ เป็นภาพจริง ระบุ “กรมราชทัณฑ์” ให้ความเป็นธรรมผู้ป่วย ไม่ทำอะไรนอกเหนือกฎหมาย พร้อมชี้แจงหากพรรคก้าวไกลยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่ 14 ต.ค.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กทม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

ให้สัมภาษณ์หลังมีภาพคณะแพทย์พยาบาลเข็นเตียงของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ หลายคนจับจ้องว่า
รัฐบาลจะไปช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษหรือไม่ว่า ส่วนตัวก็ได้เห็นภาพ และทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยืนยันว่า
เป็นภาพจริงตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวไปแล้ว ยืนยันกรมราชทัณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยและนักโทษทุกคน ไม่มีการทำอะไรที่นอกเหนือกฎหมายไป

ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯและรัฐบาลนั้น นายเศรษฐา กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ทราบยังไม่ได้ยินข่าว
แต่พร้อมชี้แจงและตอนนี้กำลังทำงานมีภารกิจเยอะ และรัฐมนตรีทุกคนก็มาตรงนี้หมด ทั้งเรื่องน้ำท่วม และอีกหลายเรื่องเยอะแยะไปหมด

นายสหการณ์ ยืนยันว่า ญาตินายทักษิณ รับทราบกระบวนการการรักษาทั้งหมดที่เกิดขึ้น แต่ทางแพทย์ผู้ทำการรักษา
ยังไม่ได้มีการแจ้งกลับทางราชทัณฑ์เพิ่มเติมว่า จะมีการขยายระยะเวลาการนอนพักรักษาตัวของนายทักษิณ ไปสิ้นสุดที่ห้วงเวลาใด
หลังจากนี้ในช่วงวันที่ 22 ต.ค.ที่จะถึง นายทักษิณจะเข้าสู่ขั้นตอนการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำฯ เกินกว่า 60 วัน
ทางทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้องนำส่งความเห็น การวินิจฉัยเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์

จ า ก นั้ น อ ธิ บ ดี ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ จ  ะ พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ห็ น ดั ง ก ล่ า ว ข อ ง แ พ ท ย์   แ ล ะ นำ เ ส น อ ไ ป ยัง  ปลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม   เ ป็ น ไ ป ต า ม ลำ ดั บ ชั้ น
เ พื่ อ ใ ห้ รั บ ท  ร า บ ถึ ง ก ร ะ บ  ว น ก า ร ก า ร รั ก ษ า ผู้ ต้ อ ง ขั  ง ป่ ว ย   ส่ ว น ถ้ า ห า ก จ  ะ มีก  า ร รั ก ษ า เ กิ น ก ว่ า   1 2 0    วั น   จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร นำ เ ส น อ ไ  ป ยั  ง ชั้ น ข อ ง   ร ม ว . ยุ ติ ธ ร ร ม  ต่  อไ ป

ddc6SWV.jpeg
ddc6fbW.png

ddc60nN.jpeg
ddc6dxE.jpeg
ddc64en.jpeg
ddc64en.jpeg
ddc6341.jpeg
ddc6ha2.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *